Bayard Boomerang

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Bayard Boomerang
Born 15th January 1997

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

View Larger Pedigree - Pops Up Here  :  Return To Beagle Archive 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

© Copyright 2020 Bayard Beagles - All Rights Reserved          Email: jill@bayardbeagles.co.uk